Informatie

Arbeidsomstandighedenwetgeving

Veiligheid van arbeidsmiddelen is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwetgeving. De werkgever is volgens de arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. In de Arbowet staat echter niet vermeld wat de werkgever nu onder een “veilig” arbeidsmiddel verstaat. Het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, biedt hier een verdere uitleg. De Arbeidsomstandighedenwet speekt ook over het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen als laatste redmiddel. Eerst zal de wetgever bronaanpak moeten toepassen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 “arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden” wordt hierover gedetailleerdere uitleg gegeven. Valbeveiligingsmiddelen kunnen naast een arbeidsmiddel ook als persoonlijk beschermingsmiddel worden gezien. De Arbowet spreekt in artikel 8 over dat persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt moeten zijn voor het doel waarvoor ze worden ingezet. Het Arbobesluit wordt in artikel 8.1. iets specifieker, nl. dat de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de wettelijk erkende norm.

Keuringsplicht

Als u als werknemer, werkgever een gevaarlijke situatie laten bestaan, dan is dat strafbaar volgens de Arbowet; Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever een zorgplicht houden. Dit geld zelfs als de machine geleased is; De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige situatie. Dit kan hij regelen via de verhuurder, deze is dan civielrechtelijk aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Onverlet blijft dat de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk is bij ongevallen; De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten, schoonmakers, onderaannemers. Hiervoor als personeel op regiebasis ingehuurd wordt van bijvoorbeeld een adviesbureau, dan heeft de werkgever over deze mensen dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel; Bij een strafbaar feit kunnen meerdere partijen aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheid

Ongevallen met arbeidsmiddelen kunnen verschillende juridische gevolgen hebben. Overtreedt u als werkgever de Arbowet dan kan dat leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie. Bij ernstige ongevallen kan het werk worden stilgelegd en kunnen de werkgever en werknemer worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Een slachtoffer kan daarnaast ook een claim indienen op basis van het Burgelijk Wetboek. Het slachtoffer kan zowel materiële als immatriële schade claimen. Deze claims hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen.

EG-Machinerichtlijn

De Europese Machinerichtlijn (98/37/EG), is sinds 1 januari 1955 van kracht. Machines en hijsgereedschappen die na 1 januari 1995 voor het eerst in de handel zijn gebracht, moeten aan deze richtlijn voldoen. Inmiddels is een nieuwe versie (2006/42/EG) verschenen die op 28 december 2009 in werking treedt. Deze EG-richtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen in de warenwet door het Warenwetbesluit machines en in de wet Gevaarlijke werktuigen door het Besluit machines. De EG-machinerichtlijn richt zich op de fabrikant van de machine of de hijsgereedschappen en biedt in hoofdzaak constructie- en gebruiksvoorschriften. De fabrikant moet de door hem gemaakte ‘machine’ toetsen aan de veiligheidseisen van de richtlijn voordat hij deze in de handel brengt. Vervolgens moet hij passende veiligheidsmaatregelen nemen en instructies geven voor veilig gebruik van de machine en de hijsgereedschappen. Als bewijs voor het voldoen aan de eisen brengt hij de CE-markering aan.

Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIII

Om het maatschappelijk belang-veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid -te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de kwaliteit/veiligheid bij de verwijdering van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident met als resultaat een locatie, waar de aanwezigheid van asbest voldoet aan het wettelijk vastgelegde acceptatieniveau. Het werkveldspecifieke certificatieschema voor het zorgvuldig, arbeids- en milieuhygiënisch verwijderen van asbest, ‘Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIII’ is door Ascert voorgesteld en door het ministerie van SZW-inclusief de aanpassingen in het kader van de aanscherping van de eisen vastgesteld middels een statische verwijzing in het Arbobesluit of Arboregeling. Dit vastgestelde schema vervangt daarmee eerdere versies. Vanwege de goede eigenschappen is Asbest in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo’n 1400 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. IenM is samen met SZW en VWS verantwoordelijk voor regelgeving over asbest. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen.

Overzicht van diverse normen

NEN-EN 341 “Afdalingsmaterialen”
NEN-EN 353 “Meelopende valbeveiliging”
NEN-EN 354 “Veiligheidslijnen”
NEN-EN 355 “Schokdempers”
NEN-EN 358 “Systemen voor werkpositionering”
NEN-EN 360 “Valbeveiliging met automatische lijnspanners”
NEN-EN 361 “Harnasgordels”
NEN-EN 362 “Koppelingen”
NEN-EN 363 “Valbeveiligingssystemen (o.a. ergonomie)”
NEN-EN 364 “Beproevingsmethoden”
NEN-EN 365 “Algemene eisen voor gebruiksaanwijzing en markering”
NEN-EN 795 “Verankeringsvoorzieningen”
NEN-EN 813 “Zitgordels”
NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties”
NEN-EN 50110 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties”
DIN 16086 “Elektrische drukmeetapparatuur”
NEN-EN 1822 “Hoog rendement luchtfilters”
NEN-EN 12021 “Perslucht ademlucht”
NEN 132t/m144 “Adembescherming”
NEN 12942 “Motor aangedreven ademlucht”
NEN-EN 1004 “Rolsteigers”
NEN 2484 “Draagbaar klimmaterieel”
EN 13374 “Tijdelijke vloerrandbeveiliging”
NEN 2078 “Gasinstallaties”
NEN 1078 “Aardgasinstallaties”

Keuringsbevoegdheid

De keuringen worden uitgevoerd door een keurmeester die de nodige deskundigheid bezit. De keurmeesters van Clevers Technische Dienst® hebben hun training ondergaan voor het keuren van alle in de asbest gebruikte materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Van tijd tot tijd wordt per onderdeel aan een hertraining deelgenomen waar nieuwe informatie wordt opgedaan bij vakbekwame personen deze de benodigde deskundigheid bezitten voor het desbetreffend arbeidsmiddel en of persoonlijk beschermingsmiddel.

Het keuringsproces

Per arbeidsmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel wordt de gebruikershandleiding geraadpleegd. Clevers Technische Dienst® beschikt daarom over een ruim assortiment van gebruiksaanwijzingen van bijna alle aan de asbestverwijdering gerelateerde arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen. Eerst wordt er beoordeeld welke risicos er kunnen optreden bij het werken met het arbeidsmiddel. Hierna wordt het betreffende arbeidsmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel visueel geinspecteerd op de staat van onderhoud, beschadigingen of herstellingen en op alle van toepassing zijnde kwalitatieve eigenschappen (bij. zijn de draaiende en onder spanning staande delen goed afgeschermd). Er wordt gekeken of dit ook overeen komt met de technische gegevens van de fabrikant. Dan worden de attributieve eigenschappen onder de loep genomen. Of er een dodemansknop aanwezig is en deze ook functioneerd, of de vereiste gebodspictogrammen aanwezig zijn, of de afschermkap naar behoren functioneerd, of de bediening duidelijk en herkenbaar is enz…. Als laatste worden de kwantitatieve (meetbare) eigenschappen uitgevoerd en worden alle eigenschappen vastgelegd. Alle eigenschappen van de arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen moeten overeenkomen met de technische specificaties van de fabrikant voor een veilige werking van het arbeids- of beschermingsmiddel te kunnen garanderen. Indien het arbeidsmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel wordt goedgekeurd wordt dit voorzien van een keuringssticker. Op het bijgeleverde keuringscertificaat staan de belangrijkste van toepassing zijnde kwantitatieve, attributieve en kwalitatieve eigenschappen, de gegevens van de testapparatuur en de naam van de keurmeester vermeld.

Keuringsfilosofie

Een keuring is en blijft een momentopname. Tijdens het keuren hebben de keurmeesters van Clevers Technische Dienst® een inspanningsverplichting en er wordt voldoende tijd genomen voor het goed kunnen beoordelen van het desbetreffende arbeidsmiddel. U verwacht immers na de goedkeuring dat het arbeidsmiddel veilig is om mee te werken. Voor alle arbeidsmiddelen die wij in ons keuringassortiment hebben bezitten wij de nodige deskundigheid, maar een goedgekeurd arbeidsmiddel garandeerd geen veiligheid. Veiligheid wordt veelal bepaald door de gebruiker en de veiligheid zoals de fabrikant het product ontworpen heeft. Tijdens het keuren beoordelen wij alleen de basisveiligheid van het arbeidsmiddel. De gebruiker blijft altijd buiten schot.

Periodieke keuringen elektrische arbeidsmiddelen

Over het begrip “elektrische arbeidsmiddelen” is de NEN 3140 duidelijk. Het beschrijft namelijk alle elektrische aangedreven machines, apparaten of toestellen, die door de aard van constructie of het gebruik een elektrisch gevaar kunnen opleveren. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven.
* Elektrische handgereedschappen zoals; boormachine, frees, cirkelzaag, soldeerbout
* Verlengkabels, verdeelkabels
* Verplaatsbere elektrische werktuigen bijv; decon-unit of schaftwagen met verlichting
* Handlampen, verplaatsbare lampen maar ook lampen in bijv. systeemplafonds
* Witgoed apparatuur zoals; koelkast, magnetron, kookplaat en wasmachine
* Personal computers, printers en monitoren
* Verplaatsbare elektrische meetinstrumenten
* Schakel en verdeelinrichtingen zoals bijv. bouwkasten
* Acculaders van bijv. schroefmachine, telefoon, adembescherming
* Maar ook geurvreters die in het stopcontact worden gestoken en schakelklokken
Kortom nagenoeg alle arbeidsmiddelen welke voorzien zijn van een stekkeraansluiting of vast zijn aangesloten op het lichtnet vallen onder de keuringsplicht en moeten periodiek worden gekeurd.

Reparaties

Clevers Technische Dienst® kan voor u ook het defecte arbeidsmiddel repareren. Onze keurmeesters bezitten ook de deskundigheid en ervaring om alle in ons keuringsassortiment aanwezige arbeidsmiddelen te repareren (m.u.v. harnassen, leeflijnen, kabels en valstopapparaten). Met ons ruime assortiment aan (orginele) onderdelen kunnen wij voor u elke denkbare reparatie uitvoeren.

Test apparatuur

Alle test apparatuur van Clevers Technische Dienst® wordt jaarlijks onderhouden en gekalibreerd door dezelfde leverancier die het produkt aan ons heeft geleverd. Zo weten wij zeker dat er tijdens het onderhoud en de kalibratie van onze testapparatuur meer dan voldoende kennis aanwezig is zodat wij tijdens ons keurproces er zeker van kunnen zijn dat alle gemeten waardes ook correct zijn en dat onze test apparatuur voldoet aan de normen gesteld door de fabrikant.

Leveranciers

Onze leveranciers borgen alleen top kwaliteit en zorgen van week tot week dat het magazijn van Clevers Technische Dienst® voorzien blijft van de benodigde (orginele) goedgekeurde onderdelen om het arbeidsmiddel weer correct te laten functioneren. Ook zorgen de leveranciers van onze testapparatuur ervoor dat de jaarlijks benodigde controles (kalibratie) van het produkt op tijd volgens de eisen wordt uitgevoerd zodat wij ieder jaar weer tijdens het keuren de benodigde zuivere meetwaarden kunnen garanderen en het te keuren arbeidsmiddel zo snel als mogelijk weer bij u als klant te kunnen terugleveren.

Een greep uit ons assortiment

Het keuren van aan de asbestverwijdering gerelateerde arbeidsmiddelen.
Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.
Het keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het keuren van collectieve valvoorzieningen.
Het repareren van aan de asbestverwijdering gerelateerde arbeidsmiddelen.
Het repareren van elektrische arbeidsmiddelen.
Het repareren van persoonlijke beschermingsmiddelen (m.u.v. harnassen, leeflijnen, kabels en valstopapparaten).
Het verzorgen van een legionella beheersplan voor decon-units, watermanagements enz…
Het verzorgen van de chemische reinigingen.
Het verzorgen van de jaarlijks vereiste luchtmeting en kleefmonsters m.b.t. periodieke keuring van de decontaminatie-units.

Legionella

De legionellabacterie komt van nature in bijna elk water voor en kan zich snel vermenigvuldigen in warm, stilstaand water bij temperaturen tussen 20 ˚C en 40 ˚C. Legionella is een infectieziekte die begint met spierpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust en een gevoel van malaise. Dat begint meestal 14 dagen na blootstelling aan de bacterie die legionella veroorzaakt, maar het kan ook een week eerder of later zijn. De ziekte is goed te behandelen met antibiotica wanneer de ziekte zeer snel wordt ontdekt. Besmetting kan alleen plaatsvinden door het inademen van waternevel dat met de bacterie is besmet. Waternevels ontstaan bij fonteinen, bubbelbaden, sproei-installaties, douches, koeltorens et cetera. Het risico is groot nadat water langdurig heeft stilgestaan in de waterleiding of watertanks. Besmetting treedt niet op door het drinken van het besmette water. In diverse werksituaties kunnen medewerkers in aanraking komen met besmet water en daardoor de legionellaziekte oplopen. Voorbeelden zijn Asbestsaneerders (gebruik van decontaminatie-units, schoonmakers (gebruik van hogedrukreinigers, waterslangen, brandslangen), werknemers in de thuiszorg (weinig gebruikte douches) en medewerkers van zwembaden, sauna’s, campings et cetera.
Om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen zijn preventieve maatregelen nodig. Maatregelen die voortkomen uit de arboregelgeving zijn: Er moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een Plan van Aanpak opgesteld worden. In bijlagen 2 en 3 van Arbo-Informatieblad 32 Legionella zijn aandachtspuntenlijsten voor uitvoering van een RI&E opgenomen. Uit de RI&E moet blijken of, en zo ja wanneer, blootstelling aan legionella kan ontstaan. Indien er sprake in van risico op legionellabesmetting is een legionellabeheersplan noodzakelijk. Maatregelen om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen zijn: Goed onderhoud aan het waterleidingsysteem. Bij het ontstaan van waternevels moet altijd aan de mogelijkheid van een legionellabesmetting gedacht worden. Is er kans op besmetting (bijvoorbeeld als water in een leiding lang heeft stilgestaan), dan kan men vóór gebruik de sproeikop (douchekop, slangkop) onderdompelen in een emmer met water en enige minuten laten doorstromen. In de ontwerpfase van installaties moet rekening worden gehouden met mogelijke besmetting van water. Het ontstaan van stilstand in water onder andere in ‘dode einden’ vermijden bij aanleg of verandering van een installatie. Het periodiek ontsmetten van watervoerende delen. Het vermijden van watertemperaturen tussen 25 en 55 ˚C.

Groei- en afsterfgedrag van legionella als functie van de temperatuur

Temperatuur (°C): Gedrag:
< 20 Aanwezig; overleeft in lage concentraties
20 – 25 Langzame groei
25 – 30 Snelle groei
30 – 40 Optimale groeitemperatuur en besmettingsactiviteit
40 – 45 Snelle groei
45 – 50 Langzame groei
50 – 60 Langzaam afsterven
60 – 100 Zeer snelle afsterving

Rendement absoluutfilters

HEPA (type H) staat voor ‘High Efficiency Particulate Air’,
vrij vertaald: hoog efficiënt deeltjesfilter.
ULPA (typoe U) staat voor ‘Ultra Low Penetration Air’,
vrij vertaald: extreem laag doordringingsfilter.
Ē % @ 0.3 μm Filtertype Ē % @ MPPS
≥95 E10 ≥85
≥98 E11 ≥95
≥99.99 E12 ≥99.5
≥99.997 H13 ≥99.95
≥99.999 H14 ≥99.995
Ē% @ 0.12 μm
≥99.9995 U15 ≥99.9995
≥99.99995 U16 ≥99.99995
≥99.999995 U17 ≥99.999995
Ē % Gemiddeld fractioneel rendement voor absoluutfilters in de
classificatierange H10 – U17.
MPPS Most Penetrating Particle Size.

DIN 16086 "Elektrische drukmeetapparatuur"

De Pascalmeters worden gecontroleerd door middel van een drukverschillentest. Hiermee wordt het verschil tussen de gekalibreerde goedgekeurde meetapparatuur en de te keuren pascalmeter vergeleken op verschillende niveau’s. Per niveau wordt er gemeten of het verschil nog aan de eisen van de meetprotocollen voldoen. De Pascalmeters worden gecontroleerd door middel van een drukverschillentest. Hiermee wordt het verschil tussen de gekalibreerde goedgekeurde meetapparatuur en de te keuren pascalmeter vergeleken op verschillende niveau’s. Per niveau wordt er gemeten of het verschil nog aan de eisen van de meetprotocollen voldoen. Onze keurmeesters werken volgens vastgelegde meetprotocollen die zijn samengesteld uit de geldende normen. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen. De rapportage geschiedt in veel gevallen elektronisch. Hiertoe hebben onze keurmeesters een laptop tot hun beschikking met klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten. Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratiegegevens van de gebruikte apparatuur.

NEN 3140 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties"

Alle elektrische arbeidsmiddelen worden visueel gecontroleerd en gecontroleerd door middel van een elektratest. Bij de inspectie door meting of beproeving van een elektrisch arbeidsmiddel wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de isolatieweerstand of de reële lekstroom van het elektrisch arbeidsmiddel, de weerstand van beschermingsleidingen, de aanspreektijd en aanspreekstroom van aardlekbeveiligingen, de werking van de aardlekbeveiliging door bediening van de testknop, de juiste werking van veiligheidscontacten en van elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen. Onze keurmeesters werken volgens vastgelegde meetprotocollen die zijn samengesteld uit de geldende normen. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen. De rapportage geschiedt in veel gevallen elektronisch. Hiertoe hebben onze keurmeesters een laptop tot hun beschikking met klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten. Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratiegegevens van de gebruikte apparatuur.

NEN 1004, 2484, EN 13374 "Draagbaar klimmaterieel en collectieve valvoorzieningen"

Al het draagbaar klimmaterieel en alle collectieve veiligheidsvoorzieningen worden gecontroleerd door middel van een visuele inspectie en meting of beproeving. De visuele inspectie spreekt voor zich, hier wordt er gekeken naar de staat van onderhoud. Bij de inspectie door middel van beproeving wordt de functionaliteit van het product getoets bij gebruik onder normale omstandigheden. Als laatste worden de voor het product van toepassing zijnde metingen uitgevoerd bijv. de klemkracht van de vergrendelingen. Onze keurmeesters werken volgens vastgelegde (meet) protocollen die zijn samengesteld uit de geldende normen. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratiegegevens van de gebruikte apparatuur.

NEN 353-355, 360-363, 795, 813 "Persoonlijk beschermingsmiddel"

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen worden visueel gecontroleerd en beproefd. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten tijdens de visuele inspectie schoon zijn en vrij van vuil zodat er een goed beeld kan worden verkregen van de algehele staat van onderhoud van het produkt. Onze keurmeesters werken volgens vastgelegde protocollen die zijn samengesteld uit de geldende normen. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de inspectieresultaten en toegepaste Inspectieprotocollen.

NEN 132-144 "Ademhalings bescheringsmiddel"

Alle ademhalingsbeschermingsmiddelen koppelstukken ademluchtcilinders en leidingen worden gecontroleerd door middel van een visuele inspectie en meting en beproeving. Door middel van een lektest wordt elk produkt getest op lekdichtheid, dit is de belangrijkste test omdat een lekdicht beschermingsmiddel een vereiste is voor een veilig gebruik. Ook worden er afhankelijk van het type product andere metingen uitgevoerd nl. de weerstand van de in en uitademventielen, de functionaliteit van de ademautomaat en de activeringsdruk, het statisch gelaatsstuk druk. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen. De rapportage geschiedt in veel gevallen elektronisch. Hiertoe hebben onze keurmeesters een laptop tot hun beschikking met klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten. Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratiegegevens van de gebruikte apparatuur.

NEN 12942 "Motor aangedreven ademlucht"

De door middel van een motor aangedreven ademlucht apparaten worden eerst visueel gecontroleerd op de algehele staat van onderhoud en functionaliteit van de bedieningen. Bij de daarna volgende inspectie door metingen en beproevingen worden diversen spannings- en stroom testen uitgevoerd. Met behulp van deze testen wordt er gekeken of het produkt overeen komt met de produktspecificaties van de desbetreffende fabrikant. Dan wordt het produkt met behulp van een luchtsnelheidsmeter (flowmeter) getest of de minimale vereiste liters lucht per minuut (airflow) ook worden gehaald. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen. De rapportage geschiedt in veel gevallen elektronisch. Hiertoe hebben onze keurmeesters een laptop tot hun beschikking met klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten. Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratiegegevens van de gebruikte apparatuur.

NEN 2078 "Gasinstallaties"

Gasinstallaties worden inwendig gereinigd inclusief de brander en het verwarmingselement. Daarna wordt het produkt gecontroleerd door middel van een visuele inspectie en meting of beproeving. Als eerste wordt op het gascircuit een dichtheidsbeproeving uitgevoerd. De gasslangen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. Dan worden diverse metingen uitgevoerd zoals de branderdruk, de gasdruk, de statische druk, en de dynamische druk. Eventuele afwijkingen in waardes worden opnieuw afgesteld. Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen. De rapportage geschiedt in veel gevallen elektronisch. Hiertoe hebben onze keurmeesters een laptop tot hun beschikking met klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten. Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd. De overzichtelijke rapportages (keuringscertificaten) bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratiegegevens van de gebruikte apparatuur.

Keuren van met asbest verontreinigde arbeidsmiddelen

Omdat Clevers Technische Dienst® een onderdeel is van Clevers Asbestsanering® weten wij precies hoe we tijdens het keuren van met asbest verontreinigde arbeidsmiddelen hiermee om moeten gaan. Door jarenlange ervaring in de asbestverwijdering kunnen wij elk met asbest verontreinigd arbeidsmiddel keuren wetende hoe wij de asbestveiligheid van onze keurmeesters en andere medewerkers kunnen garanderen. Onze keurmeesters beschikken daarom ook over de nodige ervaring bij het werken met asbest of met asbest verontreinigde producten en zijn in het bezit van een geldig DTA (deskundig toezichthouder asbestverwijdering) diploma. Veilig werken met asbest verontreinigde producten is dus ook een van onze vele specialiteiten.

Cleanroom voor onderhoud

Op locatie bij Clevers Technische Dienst® hebben wij de beschikking over een ruime cleanroom met daarop een uit drie ruimtes bestaande decontaminatie-douche. Het principe is precies het zelfde als die wat bij de asbestverwijdering wordt gebruikt. Op deze cleanroom is aangesloten een onderdrukmachine met HEPA-absoluutfilter van het type H13. In deze cleanroom dient continu een onderdruk te heersen van tenminste 20 pascal. Deze onderdruk waardes worden met een onderdrukregistratiemonitor vastgelegd. De cleanroom bij ons op locatie is zo ontworpen dat het ook met grotere machines betreden kan worden bijv. 7500m3/u onderdrukmachines, grote frezen en stofzuigers. Tijdens de werkzaamheden in de cleanroom moeten de medewerkers verplichte ademhalingsbescherming dragen met een filtersysteem van minimaal het type P3. Het werken in de cleanroom (pakuren) mag maximaal voor de duur van twee uur worden toegepast. Na twee uur te hebben gewerkt in de cleanroom moet er één uur gestopt worden met werkzaamheden. Deze pakuren en rusttijden worden geregistreerd in het logboek wat hoort bij de cleanroom. In dit logboek zijn alle belangrijke gegevens opgenomen. Met behulp van de uit drie ruimtes bestaande decontaminatie-douche kunnen alle schoon te maken onderdelen of producten worden gereinigd. Alle arbeidsmiddelen of onderdelen wat niet zijn te reinigen moeten dubbel lucht- en vezeldicht worden verpakt in minimaal 2×100 micron PE plastic. Het verpakte arbeidsmiddel of de verpakte onderdelen worden na verwijdering uit de cleanroom gemarkeerd met een E9 waarschuwingsetiket met daarop de tekst “voorzichtig bevat asbest”. Dit hele proces is afgeleid van het Arbeidsomstandighedenregeling blijlage XIII en is een goedgekeurd veilig protocol wat verplicht nageleefd moet worden bij de asbestverwijdering. Daarom zijn wij van Clevers Technische Dienst® er van overtuigd dat dit de best bestaande methode is om deze werkzaamheden in uit te voeren.
Belangrijk! Een onderdrukmachine of een stofzuiger wordt gebruikt bij het verwijderen van verschillende soorten asbest zowel chrysotiel als ook de variant crocidoliet of amosiet. Om er zeker van te zijn dat de ademhalingsbeschermingsfactoren die worden toegepast geschikt zijn voor het werken met meerdere asbestsoorten en in niet hechtgebonden kwaliteit wordt er met regelmaat de SMA-rt risicoklassificatie geraadpleegd zodat wij zeker weten dat wij voldoende zijn beschermd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *